Podmínky účasti 

 1. Odpovědnost

Přihlášením na kurz či jinou interní akci se zavazujete k dodržování vnitřní směrnice zimního stadionu Škoda Icerink, Přetlucká 3422/23, 100 00 Praha 10-Strašnice a k řízení se pokyny vedoucích pracovníků. Přihlášením do kurzu stvrzujete, že se účastníte na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné újmy na zdraví. Za děti nese odpovědnost rodič. Organizátor nemá sjednané úrazové pojištění pro účastníky jím pořádaných kurzů, a proto doporučujeme sjednat si vlastní úrazové připojištění po dobu účasti na kurzu. Všichni účastníci kurzu, kteří se ještě nezačali učit jednoduché skoky, mají povinnost nosit helmu (lyžařskou, cyklistickou).

2.      Prostory

 • Kurzy probíhají na zimním stadionu Škoda Icerink, Přetlucká 3422/23, 100 00 Praha 10-Strašnice.
 • Společné prostory před a po lekci: kurzy bruslení nejsou státní ani školská instituce; neručí za chování dětí v prostorách zimního stadionu. Rodiče mají možnost své dítě doprovodit k ledu a čekat na něj do skončení lekce.
 • Průběh lekce: Lektor dohlíží na to, aby děti respektovaly jeho pokyny a aby prvky prováděly správně. V případě, že dítě takové pokyny nedodržuje, příp. tím přímo ohrožuje zdraví své nebo jiného účastníka, má lektor právo dítě z lekce vykázat. Nemůže zodpovídat za případná zranění způsobené cíleným a záměrným nedodržováním pokynů lektora nebo pravidel slušného chování.
 • Klient se zavazuje dodržovat zákaz kouření na Stadionu včetně jeho venkovních prostor (parkoviště) s výjimkou místa vyhrazeného ke kouření. Klient se zavazuje odhazovat nedopalky výlučně do popelníků. Za každý případ porušení se klient zavazuje zaplatit provozovateli zimního stadionu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč.
 • Uživatel se zavazuje dodržovat provozní řád zimního stadionu.

3.      Zdravotní omezení

Pokud trpíte nějakým zdravotním problémem, konzultujte s lékařem, zda je pro Vás bruslení vhodné. My ani naši lektoři neneseme zodpovědnost za Vaše případné zdravotní problémy. Máte-li jakékoli zdravotní indispozice, můžete se s námi kdykoliv poradit. Sdělíme Vám rádi svůj názor, ale poslední slovo by měl mít ošetřující lékař. 

4.      Úschova věcí

Musíme vás upozornit, že za odložené věci neručíme. Prosíme, nenoste s sebou na kurz cenné věci. Šatny slouží k odkládání a úschově oděvů a předmětů pouze po dobu konání akce, na kterou je účastník řádně přihlášen. Vaše místo v šatně je nutné po skočení lekce vyklidit. Ohledně ztracených a zapomenutých věcí se vždy nejdříve informujte u nás, až poté na zimním stadionu. Šatny po skončení kurzu pečlivě prohlížíme, než je předáme dalším návštěvníkům.

5.     Platební podmínky

 • Vždy je třeba uhradit celé kurzovné. Po domluvě lze platit kurzovné na dvě poloviny s měsíčním rozestupem.
 • Je možné vyzkoušet si první zkušební lekci krasobruslení. Ta se hradí v plné výši. Ceny jsou uvedeny v sekci "ceník" .
 • Uhrazení kurzovného, permanentky nebo zkušební lekce je třeba provést nejpozději do 7 dní od výzvy k zaplacení.
 • Hotovostní platby za kurz nepřijímáme. Plata probíhá převodem na účet číslo: 2400656649/2010.
 • Kurzovné je nevratné. V ojedinělých případech lze kurzovné převést na jiného účastníka kurzu, který odpovídá úrovni a věku bruslaře, který se z jakýchkoliv důvodů již kurzu nemůže dále účastnit. Jiný účastník kurzu může být jiné úrovně a věku pouze v případě volné kapacity v dané lekci.
 • V případě zrušení kurzu z důvodu nařízení státu (covid), se postupuje individuálně, v závislosti na situaci. Platnost kurzovného bude prodloužena. Tam, kde prodloužení nebude možné, bude kurzovné převedeno do dalšího bezprostředně navazujícího kurzu. V případě, že klient nevyužije své zbývající kurzovné v bezprostředně navazujícím kurzu, po skončení tohoto kurzu ztrácí klient možnost kurzovné dále využívat a zbývající částka tak zůstává provozovateli. V případě, že bude mít klient zájem po uplynutí bezprostředně navazujícího kurzu opět pokračovat v krasobruslení, bruslení či hokeji, je povinen uhradit nové kurzovné.

A. Pololetní cenově zvýhodněné kurzovné

 • Pololetní kurzovné se hradí vždy za období září až leden a únor až červen. Konkrétní cenu naleznete v sekci "ceník".
 • Datum první a poslední lekce naleznete u konkrétního typu kurzu.
 • Zameškané lekce, vzhledem k charakteristice kurzů nelze nahrazovat a zameškaná lekce vám tak propadá. Výjimkou je např. úraz či nemoc delší než 3 týdny, kterou vám potvrdí lékař. Po té lze částku, která poměrně odpovídá počtu zameškaných lekcí, využít jako zálohu na další kurz. 

B. Permanentka

 • Permanentka na 10 lekcí je platná 20 týdnů od první soboty po příhlášení do kurzu (vyjma vánočních svátků a letních prázdnin) a její platnost vám na ní vyznačíme.
 • Zakoupením permanentky vám závazně rezervujeme místo v kurzu. Po vyčerpání lekcí na aktuální permanentce je nezbytné zakoupit navazující permanentku, v opačném případě považujeme Vaší účast v kurzu za zrušenou a místo v lekci nabídneme jinému zájemci. 
 • Permanentka je nepřenosná, každá osoba musí mít svou vlastní permanentku.
 • Permanentka se stává po skončení svého data platnosti neplatnou bez ohledu na zbývající počet lekcí. Její cena je uvedena v ceníku, popřípadě přímo u daného kurzu.
 • Při ztrátě permanentky vám vystavíme novou oproti poplatku 200 Kč

C. Zkušební lekce

 • Každý nový zájemce o náš kurz má nárok na 1 zkušební lekci. Cena zkušební lekce je uvedena v ceníku, popřípadě přímo u konkrétního kurzu. Již na první lekci k Vám přistupujeme jako k plnohodnotnému účastníkovi kurzu, proto po Vás požadujeme platbu. Pokud budete chtít v kurzu pokračovat, je třeba uhradit zbývající kurzovné nebo permanentku. V opačném případě budeme rádi, pokud nás informujete, a my Vaše místo nabídneme jinému zájemci.
 • Cena zkušební lekce se v případě zakoupení pololetního kurzovného odečítá od jeho aktuální ceny. Zkuešební lekci není možné odečíst z ceny permanentky.
 • Nástup v průběhu kurzu je možný, informujte se o volných místech na kurzu nebo nám napište. Cenu kurzovného Vám v případě zakoupení pololetního kurzovného poměrně snížíme. Cena permanentky zůstává vždy stejná.

6.   Otevření dané úrovně v lekci

 • Konkrétní úroveň je otevřena v případě min. počtu 4 přihlášených účastníků stejné úrovně a věku v daném čase.
 • Dle Vaší dosažené úrovně a věku je možno organizátorem změnit čas Vaší lekce po vzájemné předchozí domluvě. 
 • Dítě je do 18 let, (17,99 let), od 18 let výše je účastník považován za dospělého.  

7. Změna lekce/skupiny během pololetí

Změna skupiny je možná v případě, že v jiné skupině je volné místo. Neváhejte nám dát zpětnou vazbu, nejenom že si jí vážíme, ale aktivně Vaše podněty řešíme.  Dle Vaší dosažené úrovně a věku je možno organizátorem změnit čas Vaší lekce po vzájemné předchozí domluvě. 

8.      Suplování lektora

Snažíme se Vám zajistit po celou dobu kurzu jednoho lektora. Naši lektoři jsou však také jenom lidé a někdy prostě chybí. Lekce Vám nerušíme, seženeme náhradního lektora, který ten den zajistí Vaši výuku. Ve většině případů Vám lektor dopředu řekne, že bude chybět. Někdy může dojít ke sloučení dvou skupin s podobnou úrovní výuky.

9.       Slevy

 • Sleva 10% pro vás z ceny pololetního kurzovného nebo permanentky vždy pro následující pololetí, za každého nového bruslaře, kterému doporučíte naše kurzy a který si u nás také zakoupí kurzovné nebo permanentku. Slevu není možné přiznat, pokud se nový klient zúčastní pouze 1. zkušební lekce a dále nebude chtít v kurzech pokračovat. V případě více nových klientů se slevy sčítají.
 • V případě účasti tříčlenné rodiny získává 3. člen z rodiny 30% slevu z ceny kurzovného. Sleva se počítá vždy z nejnižší ceny kurzovného.
 • V případě čtyř a vícečlenné rodiny získává 3. člen z rodiny 30%, 4. a další člen 50% slevu. Sleva 30% se počítá vždy z nejnižší ceny kurzovného, sleva 50% z druhé nejnižší.

10.    Další ustanovení

 • Led před každou lekcí upravuje rolba.
 • Stav prostoru zimního stadionu a sociálního zařízení spadá pod provozovatele stadionu, my za ně neneseme odpovědnost.
 • Výuková lekce Klasik, pokud není uvedeno jinak, trvá 45 minut. Výuková lekce Intensiv trvá 2 x 45 min., lekce jsou od sebe odděleny 15 minutovou pauzou, kdy jede rolba.
 • Každá lekce začíná volným rozjezdem po ledové ploše, rodiče tak mohou činit spolu s dětmi. Na ledové ploše se účastníci setkají se svým lektorem dle čísla své skupiny, o kterém vás budeme informovat v emailu.
 • Vyhrazujeme si právo měnit začátky a konce jednotlivých lekcí nebo lekce zcela zrušit. V případě zrušení lekcí se postupuje individuálně v závislosti na situaci. Platnost kurzovného bude prodloužena. Tam kde prodloužení nebude možné, bude kurzovné převedeno do dalšího bezprostředně navazujícího kurzu. 
 • Na každé pololetí je nutné podat novou přihlášku nebo provést rezervaci vašeho místa.

 

Platné od 4.12.2022

Zpracoval: Bc. Karolína Brožová, IČO: 03321355